Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 27....

Vážení občania, Spoločný stavebný úrad Rudina - stavebný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že od 21.06.2017 do 23.06.2017...

Obec Rudina vyhlasuje "Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Rudina"

 Kompletné žiadosti je potrebné  doručiť  v...

Vážení občania,

   predkladáme Vám zámer obce " Prenajať časť nehnuteľného majetku obce parcely KN C 868 - 70 m2, pre nájomcu : Ing....

Vážení občania ,

v prílohe informácia o " Futbalovom kempe  Rudina 2017", prihlášky je možné zaslať  do 15.06.2017, zodpovední pracovníci...

Vážení občania,

v prílohe podmienky prihlásenia do súťaže " O najkrajší balkón a záhradu".

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

...

Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery budú vyložené v areáli za MŠ Rudina v termíne od 5.6. do 8.6.2017. Bližšie informácie v priloženom...

Vážení občania, v prílohe informácia o úplnej uzávierke cesty 1/18 Strečno v mesiaci jún 2017.

Vážení občania, Žilinský samosprávny kraj ako vlastník cesty III/2095 Rudinka - KNM oznamuje o čiastočnej uzávierke cesty v termíne od 30.05.-05....

Vážení občania, v územnom obvode okresu Kysucké Nové Mesto je od 30. 05. 2017 až do odvolania vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku...

Stránky