Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚD Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 12018.pdf
VZN č.1/2011 na prevádzku domu smútku a cintorínsky poriadok pohrebiska obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 012011.pdf
Zápisnica z 34.zasadnutia OZ 13.4.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 34.zasadnutia OZ.pdf
Vnútorný predpis o zaraďovaní prostriedkov zo ŠR Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR .pdf
Zásady hospodárenia s majetkom obce Interné smernice PDF icon Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o účtovaní majetku.pdf
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o vykonaní inventarizácie.pdf
Vnútorný predpis cestovné náhrady Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis cestovné náhrady.pdf
Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis na vedenie pokladnice.pdf
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva.pdf
Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov.pdf
Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis pre tvorbu rezerv.pdf
Vnútorný predpis o finančnej kontrole Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o finančnej kontrole.pdf
Poriadok odmeňovania Interné smernice PDF icon Poriadok odmeňovania.pdf
Vnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis pre zostavenie konsolidovanej úz.pdf
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rudina Interné smernice PDF icon Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami.pdf
Zápisnica z 33. zasadnutia OZ zo dňa 1.3.2018 Rudina Uznesenia OZ PDF icon 33. zápisnica OZ 1.3.2018.pdf
Zápisnica z 32. zasadnutia OZ zo dňa 19.1.2018 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 32. zasadnutia OZ.pdf
Organizačný poriadok MŠ Rudina Platné poriadky PDF icon Organizačný poriadok MŠ Rudina.pdf
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA OBCE na roky 2015-2020 Ostatné dokumenty PDF icon rudina_phsr.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce