Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ 15. 4. 2016 Uznesenia OZ PDF icon 14. zápisnica z OZ 15.4.2016.pdf
Záverečný účet Obce Rudina pre rok 2015 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet Obce Rudina za rok 2015.pdf
Zápisnica z 13.zasadnutia OZ 11.3.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 13.zasadnutia OZ 11.3.2016.pdf
Zápisnica z 12.zasadnutia OZ 26.2.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 12.zasadnutia OZ 26.2.2016.pdf
VZN obce Rudina č. 2/2016 o technických parametroch inžinierskych sietí (IBV) Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 22016.pdf
Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Zz o ochrane prírody a krajiny Ostatné dokumenty PDF icon Oznámenia o začatí konania.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 5.2.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ zo dňa 5.2.2016.pdf
VZN obce Rudina č. 1/2016 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 012016.pdf
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rudine Platné poriadky PDF icon Nový rokovací poriadok 2010.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 18.12.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ zo dňa 18.12.2015.pdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon Dodatok č. 1 k VZN 22014.pdf
ROZPOČET Obce Rudina na rok 2016 Ostatné dokumenty PDF icon ROZPOČET Obce Rudina na rok 2016.pdf
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 14.12.2015 Uznesenia OZ PDF icon 11. zápisnica z OZ zo dňa 14.12.2015.pdf
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2015 Platné VZN PDF icon Dodatok č. 1 k VZN č. 12015.pdf
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ 6.11.2015 Uznesenia OZ PDF icon 10. zápisnica z OZ 6.11.2015.pdf
VZN č. 5/2015 O verejnom poriadku obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 52015.pdf
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ 16.10.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 9. riadného zasadnutia OZ 16.10.2015.pdf
Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ 24.09.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 8. riadného zasadnutia OZ 24.9.2015.pdf
VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 042015.pdf
VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 032015.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce