Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rudine Platné poriadky PDF icon Nový rokovací poriadok 2010.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 18.12.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ zo dňa 18.12.2015.pdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon Dodatok č. 1 k VZN 22014.pdf
ROZPOČET Obce Rudina na rok 2016 Ostatné dokumenty PDF icon ROZPOČET Obce Rudina na rok 2016.pdf
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 14.12.2015 Uznesenia OZ PDF icon 11. zápisnica z OZ zo dňa 14.12.2015.pdf
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2015 Platné VZN PDF icon Dodatok č. 1 k VZN č. 12015.pdf
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ 6.11.2015 Uznesenia OZ PDF icon 10. zápisnica z OZ 6.11.2015.pdf
VZN č. 5/2015 O verejnom poriadku obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 52015.pdf
Zápisnica z 9. riadneho zasadnutia OZ 16.10.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 9. riadného zasadnutia OZ 16.10.2015.pdf
Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia OZ 24.09.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 8. riadného zasadnutia OZ 24.9.2015.pdf
VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 042015.pdf
VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 032015.pdf
VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na území obce Rudina- ZRUŠENÉ Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 022015.pdf
VZN č. 1/2015 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a zariadení školského stravovania Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 012015.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.8.2015 Uznesenia OZ PDF icon zápisnica z MZ zo dňa 25.8.2015.pdf
Zápisnica zo 7.zasadnutia OZ 10.7.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 7.zasadnuta OZ 10.7.2015.pdf
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, 11.06.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ , 11.06.2015.pdf
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, 14.05.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 5. zasadnutia OZ , 14.05.2015.pdf
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ 10.3.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 09.04.2015 Uznesenia OZ PDF icon Mimoriadne zasadnutie OZ 9.4.2015.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce