Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
VZN č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 032015.pdf
VZN č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na území obce Rudina- ZRUŠENÉ Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 022015.pdf
VZN č. 1/2015 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a zariadení školského stravovania Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 012015.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 25.8.2015 Uznesenia OZ PDF icon zápisnica z MZ zo dňa 25.8.2015.pdf
Zápisnica zo 7.zasadnutia OZ 10.7.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 7.zasadnuta OZ 10.7.2015.pdf
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ, 11.06.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ , 11.06.2015.pdf
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ, 14.05.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 5. zasadnutia OZ , 14.05.2015.pdf
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ 10.3.2015 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 09.04.2015 Uznesenia OZ PDF icon Mimoriadne zasadnutie OZ 9.4.2015.pdf
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 23.1.2015 Uznesenia OZ PDF icon zápisnica z 3.zasadnutia 23.1.2015.pdf
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach Platné VZN PDF icon VZN 12014.pdf
VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady Platné VZN PDF icon VZN 22014.pdf
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ 12.12.2014 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 1.zasadnutia OZ 12.12.2014.pdf
zásady odmeňovania 3/2010 Ostatné dokumenty PDF icon zásady odmeňovania 32010.pdf
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.12.2014 Uznesenia OZ PDF icon ustanovujúce OZ 5.12.2014.pdf
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ 26.09.2014 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ 26.09.2014.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 03.09.2014 Uznesenia OZ PDF icon mimoriadne zasadnutie OZ 03.09.2014.pdf
Zápisnica z 5. rokovania OZ Rudina 14.08.2014 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 5. rokovania OZ Rudina 14.08.2014.pdf
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ Rudina , konaného dňa 11.07.2014 Uznesenia OZ PDF icon 4.zápisnica OZ 11.7.2014.pdf
Zápisnica z 3 zasadnutia OZ Rudina, konaného dňa 27.06.2014 Ostatné dokumenty PDF icon Zápisnica z 3. zasadnutia OZ.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce