Farský úrad

Vierovyznanie

Pohľad na kostol

V obci je väčšina obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania. Je tu malá skupina ľudí, ktorí sa hlásia k svedkom Jehovovým a skupina ľudí, ktorí sú bez vyznania. Viac ako 98% obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania do roku 1995 navštevovalo bohoslužby v rím. kat. kostole v Kysuckom Novom Meste, nakoľko v obci nebol kostol. Obec patrila do farnosti Kysuckého Nového Mesta. Podľa štatistickej ročenky, zostavenej v dňoch 25.-26. mája 2001 zo sčítania ľudu, domov a bytov, Rudina má 1597 obyvateľov, z toho rímskokatolíckeho vyznania 1429. Nečudo teda, že sa v Rudine domáhali stavby svojho kostola.

Výstavba kostola

Pohľad na kostol s upravenou záhradou

V roku 1990, za účinkovania dp. Milana Krkošku, sa začalo so stavbou božieho chrámu, zasväteného Ružencovej Panne Márii.

Okresný národný výbor v Čadci - odbor územného plánovania posúdil predložený návrh rímskokatolíckeho farského radu v Kys.N.Meste o výstavbe kostola v Rudine podľa §35 a ďalších, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 Stavebného zákona a §8 vyhláška č.85/1976 Zb. dňa 27.augusta 1990 rozhodnutie o výstavbe kostola v Rudine. Pri realizácii bol nápomocný Obecný úrad v Rudine - starosta Jozef Bača a od roku 1994 starosta Lukáš Guzma. Realizáciu výstavby zabezpečoval Farský úrad KNM pod vedením VDP Milana Krkošku, ktorý dal vypracovať projektovú dokumentáciu. S výstavbou sa začalo svojpomocne. Kostol budovali občania - odborníci a pomocní pracovníci. Dokázali si poradiť s veľmi náročným projektom. Vo farnosti VDP Milana Krkošku vystriedal VDP Ján Šmelka, ktorý pokračoval vo výstavbe. Do kostola boli kúpené 3 zvony, ktoré vysvätil 10.10.1992 biskup František Rábek. Zvony nesú mená svätých: Cyril, Metod a Jozef. 28. januára 1993 kostol vysvätil kardinál Ján Korec. Zasvätil ho Ružencovej Panne Márii.

Výstavba fary

Po odchode Jána Šmelku prichádza do Kysuckej farnosti VDP Anton Mazuch a ten začína s výstavbou fary podľa projektu architektov Ing. arch. Pavla a Soňi Papučíkovcov z Rudiny. Vďaka sponzorom, zbierke veriacich a výraznej podpory starostu obce Lukáša Guzmu a obecného zastupiteľstva bola stavba v plánovanom termíne ukončená. Výrazným prínosom bola materiálna pomoc podnikateľa Milana Papučíka. V roku 2005 sa správcom farnosti Rudina, Rudinská a Rudinka stal VDP František Pekara. Začali sa vykonávať všetky cirkevné obrady - krst, sväté prijímanie a sobáše. 18. mája 2006 sa uskutočnila sviatosť birmovania. Obrad celebroval biskup Viliam Judák, kysucký rodák. Pri bohoslužbách účinkuje spevokol Radosť, pod vedením Ing. Marianny Janáčikovej. Na organe hrajú Julka Guzmová, Zuzana Brodňanová a Jaroslav Gomboš. Prvým kostolníkom bol Milan Martinec st., tiež Lenka Chabanová a neskôr Ján Maslák.

 

Súčasnosť  Farského úradu Rudina

 

Správca farnosti : Mgr. Albín Brachtýr

telefón :  041/424 12 87

 

 

                                 Farské oznamy - sväté  omše :

 

  Deň v týždni                   Rudina                         Rudinská                         Rudinka

 

Pondelok                         18,00 hod.                  17,00 hod .                             -

Utorok                             18,00 hod.                         -                                   17,00 hod. 

Streda                             18,00 hod.                   17,00 hod.                              -

Štvrtok                           18,00 hod.                          -                                        -

Piatok                            18,00 hod.                    17,00 hod.                             -

Sobota                           18,00 hod.

Nedeľa                            8,30 hod.                    10,00 hod.                            7,30 hod.   

Úradné záležitosti najlepšie vybavíte po sv. omši, ale aj počas dňa  na uvedenom telefónnom čísle.

Farnosť Rudina má aj webovú stránku : farnost-rudina.webnode.sk    , na ktorej sa môžete oboznámiť s  aktuálnymi informáciami týkajúcich sa života v našej farnosti. 

 

Pohrebné obrady

Súčasťou cirkevného života sú aj pohrebné obrady v Dome smútku. Tento bol daný do užívania v roku 1993. Čelnú stenu v interiéri vyhotovil výtvarník Stanislav Bača.

Na požiadanie pozostalých i na cirkevných obradoch robí posledné občianske rozlúčky Stanislav Bača.