Mimoriadne zasadnutie OZ Rudina , 17.05.2014 o 18,00 hodine .

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 17.05.2014 o  18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce