Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 2017