Zverejnenie zámeru - prenájom časti nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - umiestnenie zmrzlinového stánku

Vážení občania,

   predkladáme Vám zámer obce " Prenajať časť nehnuteľného majetku obce parcely KN C 868 - 70 m2, pre nájomcu : Ing. Adriana Patyková, bytom Rudina č. 376, 023 31 Rudina - umiestnenie zmrzlinového stánku na dobu určitú od 01.07.2017 do 31.10.2017" v zmysle § 9a, ods.9, písm.c) zákona    č. 138/1991 Zb. o majetku obce v platnom znení ako prípad osobitného zreteľa.

V príloha sa môžete oboznámiť  s textom uvedeného zámeru.

Uvedená informácia je tiež uverejnená na úradnej tabuli obce po dobu najmenej 15 dní pred schválením obecným zastupiteľstvom.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52