Verejná vyhláška č. j. 487/2017-01

Obec Rudina, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / " cestný zákon"/ v úplnom znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / ďalej len " stavebný zákon"/ v znení neskorších zmien  a doplnkov oznamuje v súlade s ust. § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy .


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52