Verejná vyhláška č. j. 487/2017-01

Obec Rudina, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / " cestný zákon"/ v úplnom znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / ďalej len " stavebný zákon"/ v znení neskorších zmien  a doplnkov oznamuje v súlade s ust. § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy .