Obnova a modernizácia verejného osvetlenia

 

vlajka eu

statna vlajka

 

Názov projektu:

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Rudina.

Časová realizácia projektu:  05/2015 – 12/2015

Rozpočet projektu celkom :

201 330,40 €

Oprávnené výdavky :

194 888,98 € (95% zdroj EÚ a štátny rozpočet SR , 5 % vlastné zdroje obce Rudina) 

Operačný program: OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Názov prioritnej osi: Prioritná os 2 - Energetika

Názov opatrenia: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Číslo výzvy: KaHR-22VS-1501

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí

Cieľ projektu (výsledky projektu): Obnovou a modernizáciou verejného osvetlenia zlepšiť jeho technicky stav a zefektívniť využívanie energie v obci Rudina.

 Špecifické ciele (výsledky projektu): 

1. Zlepšiť technický stav existujúcich svetelných bodov v systéme verejného osvetlenia  ich výmenou a doplnením.

2. Zlepšiť technický stav existujúcich zariadení v systéme verejného osvetlenia.

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

www.economy.gov.sk