Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - športová hala

Obec Rudina v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predkladanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom vo vlastníctve obce Rudina na prenájom športovej haly.

Podmienky obchodno verejnej súťaže sú uverejnené v priloženej  prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce