Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - športová hala

Obec Rudina v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom vo vlastníctve obce Rudina na prenájom športovej haly. Podmeinky obchodnej verejnej súťaže sú priložené v prílohe.

Ing. Anna Mičianová, starostka

Súbory na stiahnutie: