Informácie o prijatách VZN 1/2012, 2/2012, schválený rozpočet obce na rok 2013

V prílohe sa môžete oboznámiť s aktuálnymi  a schválenými  zneniami  jednotlivých VZN  a tiež so schváleným rozpočtom Obce Rudina: 

- VZN č. 1/2012 o miestnych daniach

- VZN 2/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady

-  Schválený rozpočet obce na rok 2013 - príjmy, výdaje a výhľad  na roky  2014, 2015