Zverejnenie zámeru obce uzatvoriť " Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011 zo dňa 9.12.2011" ako prípad hodný osobitného zreteľa

Vážení občania, predkladáme Vám zámer obce  uzatvoriť " Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011 zo dňa 9.11.2011" ako prípad osobitného zreteľa .

Názov stavby : " Rudina IBV - Zadky - I. etapa - Rozšírenie verejného vodovodu"

V prílohe sa môžete podrobne oboznámiť  s uvedeným zámerom.

Uvedená informácia je tiež zverejnená na úradnej tabuli  obce po dobu trvania najmenej 15 dní pred schválením obecným zastupiteľstvom.

 Uvedený zámer bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.04.2018

Ing. Anna Mičianová

starostka obce