Mapa k Návrhu VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Rudina

Súbory na stiahnutie: