34. zasadnutie OZ 13.04.2018

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 34. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok  13. apríla  2018 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.Program v prílohe