Oznámenie o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Divina"

Vážení občania, v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie, Vás informujeme o Oznámení o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Divina". S uvedeným oznámením sa môžete oboznámiť na Obecnom úrade v Rudine, alebo je zverejnené na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-1-uzemneho-planu-ob...