Zverejnenie zámeru obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť so "Zámerom obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa"