Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

 

Názov projektu :

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Kód projektu v ITMS 2014+ :

310011L391

Miesto realizácie projektu :

Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica

Zmluvná výška NFP:

187 183,25 EUR

Časová realizácia projektu:

05/2018 – 02/2019

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dolných Kysúc.

Predmetom projektu:

• nákup 1515 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
• nákup 45 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obcí.

Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností

 

                            Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt
                 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk