37. zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 36. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok   10. augusta    2018 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program v prílohe