Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08.03.2013 o 18,00 hod

  Starostka Obce Rudina podľa  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  " O obecnom zriadení " v znení neskorších zmien a predpisov  zvoláva 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina v roku 2013  , ktoré sa bude konať  dňa 08.03.2013 ( piatok ) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

S programom zasadnutia sa môžete oboznámiť v prílohe oznamu.

 

 

Ing. Anna Mičianová

    starostka obce