Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rudina 22.03.2013 o 18,00 hodine

 Starostka Obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. " O obecnom zriadení " v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina v roku 2013 , ktoré sa bude konať dňa 22.03.2013 ( piatok ) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

S programom zasadnutia sa môžete oboznámiť v prílohe oznamu.

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce