DOČASNÁ ÚRADNÁ TABUĽA OKRESNÉHO ÚRADU ŽILINA

Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina umiestnená na úradnej tabuli Obce Rudina: Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP1-2019/009212/Zan zo dňa 24.01.2019, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo: OÚ-ZA-OCDPK-2018/033423/9 zo dňa 29.11.2018. Písomnosť je od 29.01.2019 zverejnená na informačnej tabuli Okresného úradu Žilina, ul. Janka Kráľa 4, Žilina a webovom sídle úradu http://www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_sprava/okres_zilina/...