Návrh "VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a výšky príspevku na režijné náklady .....