Kompostéry do domácnosti

Obec Rudina v rámci projektu " Predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu na území Dolných Kysúc" získala 283 ks 1050 litrových kompostérov. Z uvedeného množstva bude 278 kompostérov  umiestnených v domácnostiach. Tieto kompostéry je možné bezplatne prenajať občanom  na dobu neurčitú.

Záujemcovia o prenájom kompostéra sa môžu prihlásiť  na obecnom úrade telefonický na čísle 0414214521, alebo  emailom sekretariat@rudina.sk, sluzby@rudina.sk , alebo osobne v úradných hodinách v termíne do 22. augusta 2019.


V prípade, ak počet záujemcov bude vyšší ako počet kompostérov, o spôsobe prideľovania kompostérov občanom bude rozhodovať komisia životného prostredia obce. 

  • Podmienky prideľovania kompostérov :
  • občan musí mať trvalý pobyt v obci Rudina 
  • občan musí mať uhradené všetky záväzky voči obci Rudina 
  • na jedno súpisné číslo bude pridelený jeden kompostér
  • občan dostane Zmluvu o výpožičke kompostéra, návod na zloženie kompostéra a príručku s návodom na správne kompostovanie 
  • občan vypíše " Zoznam osôb akceptujúcich návrh  Zmluvy o výpožičke kompostéra" , čím sa zaviaže plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy
  • občan je povinný si zabezpečiť vhodný odvoz kompostéra.

Kompostéry sú majetkom Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc.

Je prísne zakázané kompostér predať, zničiť, alebo akokoľvek poškodiť, premiestniť.  Preberajúci sa zaväzuje umožniť vstup na pozemok za účelom vykonania kontroly .

 

Prílohy : 

Zmluva o výpožičke kompostéra