Zverejnenie zámeru prenájmu časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vážení občania, 

v prílohe sa môžete oboznámiť  so "Zámerom obce prenajať časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa"