Úrad verejného zdravotníctva - Verejné vyhláška

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b.) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.