Základná škola Rudina - výberové konanie

Základná škola Rudina príjme do pracovného pomeru od 01.09.2020 Učiteľa/-ku matematiky najvhodnejšie v kombinácii s predmetom   Fyzika / nie je podmienkou/ na zástup počas MD.
Pracovné podmienky: Pracovný pomer – čiastočný, resp. plný úväzok.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4. Požadované doklady:

- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom , prípadne na adresu školy do 22.5.2020.

zsrudina@gmail.com

ZŠ Rudina, Rudina 443, 023 31

 S pozdravom

 Mgr.Silvia Ďurcová
 riaditeľka školy