Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2020