Informácie obce

Verejná vyhláška č. j. 487/2017-01

Obec Rudina, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / " cestný zákon"/ v úplnom znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / ďalej len " stavebný zákon"/ v znení neskorších zmien  a doplnkov oznamuje v súlade s ust. § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy .

28. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 28. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 28. júla 2017 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

8 mimoriadne zasadnutie OZ

Starostka obce Rudina podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva  8.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať v pondelok 12.06.2017 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. Program zasadnutia v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

7. mimoriadne zasadnutie OZ

Starostka obce Rudina podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva  7.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať v piatok 26.mája  2017 so začiatkom o 18.00 hodine na námestí obce. Obecné zastupiteľstvo bude pokračovať v zasadacej miestnosti obecného úradu. Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce

Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52