Informácie obce

29. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 29. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14. septembra  2017 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program zasadnutia v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh VZN zásobovanie pitnou vodou...

Návrh VZN obce Rudina č.   /2017 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou, odvádzania odpadových vôd  a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina .

Návrh Dodatok č. 2 k VZN obce Rudina č. 1/2015

Návrh Dodatok č. 2 k VZN obce Rudina č. 1/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a zariadení školského stravovania

9. mimoriadne zasadnutie OZ

Starostka obce Rudina podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva  9.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať v utorok 22.08.2017 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu. 


Program rokovania v príloheIng. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce