Informácie obce

38. zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 38. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 05. októbra  2018 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program v prílohe

Oznámenie o strategickom dokumente čj 472/2018

Obec Rudina, ako dotkuntá obec, v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upovedomuje o Oznámení o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 2 ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto" . Do dokumentu je možné nahliadnúť na OcÚ v Rudine a tiež je zverejnené na internetovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-2-uzemneho-planu-me...

37. zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 36. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok   10. augusta    2018 so začiatkom o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program v prílohe

Stránky

Subscribe to Informácie obce