Informácie obce

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudina ,Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudina

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s : "Návrhom VZN obce Rudina o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudina , Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudina 

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- informačná tabuľa OcÚ , prípadne priestory pri pošte

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2014-2018, dňa 09.04.2015 so začiatkom o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  vo štvrtok 9. apríla  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program rokovania v prílohe


Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 


4. zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014-2018 , dňa 10.03.2015 o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  4. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v  utorok  10.marca  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

   Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Plán kontrolnej činnosti hlavný kontrolór obce I.polrok 2015

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s návrhom " Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I. polrok 2015.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

 

3.zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014-2018 dňa 23.01.2015 o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  3. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v  piatok 23. januára 2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.12.2014 o 16,00 hodine.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  2. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v pondelok  29.12.2014 o 16,00 hodine  v jedálni Základnej školy Rudina .

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh VZN : " O spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina"

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s : "Návrhom VZN obce Rudina o spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina".

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- informačná tabuľa OcÚ

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

- potraviny horný koniec  -p. Martincová

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Rudine v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11/2014 zo dňa 12.12.2014 vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Rudina na deň 23. januára 2015  v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudina  v rámci riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  zo začiatkom o 18,00 hodine .

 

Bližšie informácie  o náležitostiach prihlášky a podmienkach uchádzačov  v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2014 , 17,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  1. riadne zasadnutie novoznoleného Obecného zastupiteľstva obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  12.12.2014 o 17,00 hodine  v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh rozpočtu na rok 2015

Vážení občania,

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení  v znení § 9  - Rozpočet obce,   Vám predkladáme  "Návrh rozpočtu na rok 2015". Pred schválením je rozpočet obce  zverejnený  spôsobom  v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť.

Návrh rozpočtu je umiestnený a vyvesený  aj v nasledujúcich prevádzkach v obci :

Potravina Martincová - dolný koniec obce

Potraviny u Janca  - Alena Pochybová

Potraviny  Papučík - námestie obce

Potraviny u Hollej - horný koniec obce

Potraviny  Martincová - horný koniec obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce