Informácie obce

Verejná vyhláška zmena/určenie nových ochranných pásiem Letiska Žilina

Dokumentácia "Ochranné pásma Letiska Žilina (Apríl 2015)" je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Rudine po dobu 15 dní (od 5.5.2016 do 20.05.2016).

14. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  14. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v  piatok 15.apríla 2016 zo začiatkom o 19,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program zasadnutia v prílohe.


Ing. Anna Mičianová

starostka obce


Zmena termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Vážení občania ,

upozorňujem Vás na zmenu termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zasadnutie sa uskutoční v piatok 15.04.20165 zo začiatkom o 19,00 hodine

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy v Rudine

V prílohe sa môžte oboznámiť s podmienkami na prijatie detí do Materskej školy v Rudine.

Návrh VZN č. /2016 o technických parametroch inžinierskych sieti (IBV) a podmienkach ich prevzatia do majetku a správy obce Rudina

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť a pripomienkovať "Návrh VZN č.    /2016 o technických parametroch inžinierskych sieti (IBV) a podmienkach ich prevzatia do majetku  a správy obce Rudina .

 

Pre rozsiahlosť materiálu " Návrh VZN ..."  nie je zverejnený na informačnej tabuli obce . Môžete sa s ním oboznámiť :

- priestory pri pošte

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny Koruna

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.02.2016

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  Mimoriadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v piatok 05.02.2016 zo začiatkom o 18,00 hodine  v muštárni obce .


Program zasadnutia v prílohe


Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I.polrok 2016

Vážení občania, v prílohe sa môžte oboznámiť s Návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I.polrok 2016. Návrh plánu kontrolnej činnosti je vyvesený v informačnej tabuli na OcÚ Rudina.

Stránky

Subscribe to Informácie obce