Informácie obce

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva piatok 05.12.2014 , 18,00 hod.

P O Z V Á N K A

Starosta obce Rudina  
podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov
zvoláva "Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina  vo funkčnom období 2014 - 2018 ",
ktoré sa bude konať dňa 5. decembra 2014 (piatok) o 18:00 hod.
v sále obecného úradu Rudina

 

Program v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

     starostka obce

 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb 2014

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s výsledkami komunálnych  volieb 2014 v obci Rudina  do miestneho zastupiteľstva  a starostu obce .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh VZN obce Rudina o miestnych daniach

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s : "Návrhom VZN obce Rudina o miestnych daniach ".

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

- potraviny horný koniec  -p. Martincová

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť  s " Návrhom VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady".

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

- potraviny horný koniec  -p. Martincová

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na starostu obce Rudina

Vážení občania ,

v prílohe list Mgr. Mariána Hutyru , bytom Rudina č. 221 " Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na starostu obce".

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8/2014 07.11.2014, 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  07.11.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7/2014 - 24.10.2014 , 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  24.10.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Vyhlásenie kandidatúry voľby 2014

Miestna volebná komisia v Rudine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby :

 starostu obce zaregistrovala 6 kandidátov

 a pre voľby

poslancov obecného zastupiteľstva  zaregistrovala 23 kandidátov.

 

Zoznam kandidátov v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6/2014 26.09.2014 , 18.00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  26.09.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Oznam k registrácií kandidátov - voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vážení občania,

v prílohe oznam zapisovateľky  miestnej volebnej komisie k registrácií kandidátnych listín  na registráciu kandidátov do obecného zastupiteľstva  a kandidátov na starostu obce .

Upoozorňujeme, že kandidátne listiny je potrebné predložiť najneskôr v nedeľu 21.09.2014 do 24,00 hodiny.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce