Informácie obce

11. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  11. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v  pondelok 14.decembra  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Program v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vážení občania,

v prílohe sa môžte oboznámiť s Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh rozpočtu pre rok 2016

Vážení občania,

 v prílohe sa môžete oboznámiť s "Návrhom rozpočtu na  rok 2016", ktorý je uverejnený aj na miestach obvyklých na zverejňovanie.

 

Pre rozsiahlosť materiálu nie je zverejnený na informačnej tabuli obce . Môžete sa s ním oboznámiť :

- priestory pri pošte

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny Koruna

- potraviny u Hollej

Voľby do NR SR konané dňa 5. marca 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. V prílohe sa môžte oboznámiť s informáciami pre voliča.

10. riadne zasadnutie OZ Rudina

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  10. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v piatok 6. novembra 2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Program v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2015

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s Dodatkom č. 1/2015 k VZN č. 1/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a zariadení školského stravovania

 

Dodatok je vyvesený v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie :

- informačná tabuľa OcÚ

- informačná tabuľa  za železničnou stanicou

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny Koruna

Všeobecne záväzné nariadenie o verejnom poriadku obce Rudina

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť so Všeobecne záväzným nariadením o verejnom poriadku obce Rudina

 

VZN je vyvesené v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie :

 -pre rozsiahlosť materiálu  priestory pri pošte

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny Koruna

- potraviny u Hollej

8. riadne zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014 -2020

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  vo štvrtok 24. septembra   2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Program v prílohe

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok

Vážení občania,

 v prílohe " Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2015

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

7. riadne zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014-2018

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  7. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v piatok  10. júla  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

   Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce