Informácie obce

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - voľby do org.samospr. obcí 2014

Vážení občania,

za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v  Rudine  pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 bola  vymenovaná pani Miroslava Ščambová.

Bližšie informácie v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Oznámením  o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby  do orgánov samosprávy obcí" , ktoré s uskutočnia 15.novembra 2014 

                                                                   § 26

                                                                   Deň volieb

(1) Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 20.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vážení občania ,

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014 . Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Obec Rudina informuje , že k 18.08.2014 má 1702 obyvateľov.

Bližšie informácie  v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Informácia o počte občanov k 18.08.2014

Vážení občania ,

Obec Rudina  oznamuje , že  ku dňu 18.08.2014  má  1702 občanov .

 

Oficiálne oznamenie v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 5/2014 štvrtok 14.08.2014 o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  vo štvrtok  14.08.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4/2014 , piatok 11.07.2014 , 18,00 hod .

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 11.07.2014 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

  starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 3/2014 , piatok 27.06.2014 o 18,00 hodine

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 27.06.2014 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Záverečný účet obce rok 2013

Vážení občania,

v zmysle zákona 583/2004 Z. z.  zákon o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov , § 16 ods.1 predkladáme  : " Záverečný účet Obce Rudina ".

So záverečným  účtom  Obce Rudina sa môžete oboznámiť aj  na miestach obvyklých, ktoré obec využíva  na vyvesenie :

Potravina Martincová - dolný koniec obce

Potraviny u Janca  - Alena Pochybová

Potraviny Koruna  - námestie obce

Potraviny  Papučík - námestie obce

Potraviny u Hollej - horný koniec obce

Voľby do Európského parlamentu

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s oficiálnymi výsledkami volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom okrsku : Obec Rudina .

Volebná účasť : 7,47 %

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Mimoriadne zasadnutie OZ Rudina , 17.05.2014 o 18,00 hodine .

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 17.05.2014 o  18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce