Informácie obce

Návrh VZN : " O spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina"

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s : "Návrhom VZN obce Rudina o spôsobe zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina".

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- informačná tabuľa OcÚ

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

- potraviny horný koniec  -p. Martincová

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Rudine v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 11/2014 zo dňa 12.12.2014 vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Rudina na deň 23. januára 2015  v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudina  v rámci riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  zo začiatkom o 18,00 hodine .

 

Bližšie informácie  o náležitostiach prihlášky a podmienkach uchádzačov  v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2014 , 17,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  1. riadne zasadnutie novoznoleného Obecného zastupiteľstva obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  12.12.2014 o 17,00 hodine  v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh rozpočtu na rok 2015

Vážení občania,

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení  v znení § 9  - Rozpočet obce,   Vám predkladáme  "Návrh rozpočtu na rok 2015". Pred schválením je rozpočet obce  zverejnený  spôsobom  v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť.

Návrh rozpočtu je umiestnený a vyvesený  aj v nasledujúcich prevádzkach v obci :

Potravina Martincová - dolný koniec obce

Potraviny u Janca  - Alena Pochybová

Potraviny  Papučík - námestie obce

Potraviny u Hollej - horný koniec obce

Potraviny  Martincová - horný koniec obce

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva piatok 05.12.2014 , 18,00 hod.

P O Z V Á N K A

Starosta obce Rudina  
podľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov
zvoláva "Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina  vo funkčnom období 2014 - 2018 ",
ktoré sa bude konať dňa 5. decembra 2014 (piatok) o 18:00 hod.
v sále obecného úradu Rudina

 

Program v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

     starostka obce

 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku komunálnych volieb 2014

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s výsledkami komunálnych  volieb 2014 v obci Rudina  do miestneho zastupiteľstva  a starostu obce .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh VZN obce Rudina o miestnych daniach

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s : "Návrhom VZN obce Rudina o miestnych daniach ".

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

- potraviny horný koniec  -p. Martincová

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť  s " Návrhom VZN obce Rudina o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady".

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

- potraviny horný koniec  -p. Martincová

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na starostu obce Rudina

Vážení občania ,

v prílohe list Mgr. Mariána Hutyru , bytom Rudina č. 221 " Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry na starostu obce".

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8/2014 07.11.2014, 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  07.11.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce