Informácie obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 7/2014 - 24.10.2014 , 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  24.10.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Vyhlásenie kandidatúry voľby 2014

Miestna volebná komisia v Rudine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby :

 starostu obce zaregistrovala 6 kandidátov

 a pre voľby

poslancov obecného zastupiteľstva  zaregistrovala 23 kandidátov.

 

Zoznam kandidátov v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6/2014 26.09.2014 , 18.00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  v piatok  26.09.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Oznam k registrácií kandidátov - voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vážení občania,

v prílohe oznam zapisovateľky  miestnej volebnej komisie k registrácií kandidátnych listín  na registráciu kandidátov do obecného zastupiteľstva  a kandidátov na starostu obce .

Upoozorňujeme, že kandidátne listiny je potrebné predložiť najneskôr v nedeľu 21.09.2014 do 24,00 hodiny.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - voľby do org.samospr. obcí 2014

Vážení občania,

za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v  Rudine  pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 bola  vymenovaná pani Miroslava Ščambová.

Bližšie informácie v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2014

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Oznámením  o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby  do orgánov samosprávy obcí" , ktoré s uskutočnia 15.novembra 2014 

                                                                   § 26

                                                                   Deň volieb

(1) Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 20.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vážení občania ,

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014 . Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Obec Rudina informuje , že k 18.08.2014 má 1702 obyvateľov.

Bližšie informácie  v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Informácia o počte občanov k 18.08.2014

Vážení občania ,

Obec Rudina  oznamuje , že  ku dňu 18.08.2014  má  1702 občanov .

 

Oficiálne oznamenie v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 5/2014 štvrtok 14.08.2014 o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať  vo štvrtok  14.08.2014  o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4/2014 , piatok 11.07.2014 , 18,00 hod .

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 11.07.2014 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

  starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce