Informácie obce

8. riadne zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014 -2020

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  vo štvrtok 24. septembra   2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 Program v prílohe

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok

Vážení občania,

 v prílohe " Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2015

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

7. riadne zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014-2018

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  7. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v piatok  10. júla  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

   Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

6. riadne zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014-2018

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  6. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  vo štvrtok 11. júna  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

   Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Výberové konanie na vymenovanie - riaditeľ Základnej školy Rudina

 

                                                               Obec RUDINA

 

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

 

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

5.riadne zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014-2018

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  5. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  vo štvrtok 14. mája   2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

   Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Záverečný účet Obce Rudina a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom " Záverečný účet Obce Rudina  a rozpočtové hospodárenie za rok 2014".

Vzhľadom na rozsiahlosť dokumentu, nie je možné ho uverejniť v informačných tabuliach obce. Dokument je sprístupnený na miestach obvyklých na zverejňovanie :

-  potraviny p. Martincová - dolná časť obce

- vývesná tabuľa obce umiestnená  v priestoroch pri pošte

-potraviny u Jancov

- potraviny u p. Papučíka

- potraviny Koruna

- potraviny u p. Hollej

- potraviny p. Martincová . horná  časť obce

Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudina ,Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudina

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s : "Návrhom VZN obce Rudina o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudina , Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rudina 

Návrh VZN..... je k nahliadnutiu  aj v obci na miestach obvyklých na uverejňovanie  a to :  

- informačná tabuľa OcÚ , prípadne priestory pri pošte

- potraviny dolný koniec -  p. Martincová

- potraviny u Janca

- potraviny u Papučika

- potraviny u Hollej

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2014-2018, dňa 09.04.2015 so začiatkom o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  vo štvrtok 9. apríla  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.


Program rokovania v prílohe


Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 


4. zasadnutie OZ vo funkčnom období 2014-2018 , dňa 10.03.2015 o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  4. riadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Rudina  vo funkčnom období 2014-2018, ktoré sa bude konať  v  utorok  10.marca  2015 zo začiatkom o 18,00 hodine  v zasadacej miestnosti obecného úradu.

 

   Program zasadnutia v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce