Informácie obce

Doplnený "Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I.polrok 2014

Vážení občania ,

v prílohe s môžete oboznámiť s doplneným  a prepracovaným "Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I. polrok 2014" . Plán kontrolnej činnosti bol prepracovaný a doplnený na  základe pripomienok z 10 zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo 13.12.2013 .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Schválený rozpočet na rok 2014 a výhľad na roky 2015,2016

Vážení občania,

 na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo 13.12.2013 bol schválený rozpočet na rok 2014 bez výhrad . S jednotlivými  rozpočtami sa môžete oboznámiť v prílohe :

- schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky a odhad na roky 2015,2016

- schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky I a odhad na roky 2015,2016

- schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky II. a odhad na roky 2015,2016

- schválený rozpočet na rok 2014 - príjmy  a odhad na roky 2015,2016

 

 Ing. Anna Mičianová

    starostka obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I.polrok 2014

V prílohe sa môžete oboznámiť s "Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2014 "

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2013 o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 13.12.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh rozpočtu na rok 2014

Vážení občania,

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení  v znení § 9  - Rozpočet obce,   Vám predkladáme  "Návrh rozpočtu na rok 2014". Pred schválením je rozpočet obce  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom  v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť.

Návrh rozpočtu je umiestnený a vyvesený  aj v nasledujúcich prevádzkach v obci :

Potravina Martincová - dolný koniec obce

Potraviny u Janca  - Alena Pochybová

Potraviny Koruna  - námestie obce

Potraviny  Papučík - námestie obce

Potraviny u Hollej - horný koniec obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.11.2013 o 18,00 hodine

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 22.11.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Pozvánka na prerušené 8. zasadnutie OZ - 31.10.2013.17,00hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. prerušené zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 31.10.2013 ( štvrtok) o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

Z dôvodu nedostačujúcej účasti poslancov OZ bolo 8. riadne zasadnutie OZ  prerušené s uvedením náhradného termínu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ - 18.10.2013

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 18.10.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Odborný posudok o stave Domu smútku z roku 2012, Statický posudok rok 2013

 Vážení občanie ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s odborným posudkom , ktorý bol zameraný na  zistenie skutkového stavu a potreby  rekonštrukčných prác  ešte  stále neukončenej výstavby Domu smútku . Obec dala tento posudok vypracovať v júni 2012. 

Zima roku 2013 v značnej miere prispela k ďalšiemu schátraniu Domu smútku - prehlbujúce sa praskliny v samotnom objekte , pretrvávajúce vhlnutie stien, nedostatočná izolácia, ... Statický posudok bol vypracovaný v roku 2013.

Pozor - Zmena začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva 17,00 hod. !

Vážení občania !

 Upozorňujeme Vás na zmenu začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré začína  o 17,00 hodine.

 

 

 

 

 

Stránky

Subscribe to Informácie obce