Informácie obce

Pozvánka na 7 zasadnutie OZ 23.08.2013 , 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva 7 . riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 23.08.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Vyjadrenie Okresného dopravnéhho inšpektorátu OR PZ Čadca k vybudovaniu spomaľovacích prahov

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť so stanoviskom Okresného  dopravného inšpektorátu  OR PZ Čadca k žiadosti o vybudovanie spomaľovacích prahov v našej obci.

Aj napriek našej žiadosti a argumentácií  o nedodržiavaní   predpísanej  povolenej rýchlosti a snahe obce ochrániť  obyvateľov    Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ našej žiadosti  nevyhovel.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2013

     Vážení občania !

V prílohe sa môžete oboznámiť s  predloženým " Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na II. polrok roku 2013."

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.06.2013, 18,00 hod. sála kultúrneho domu

Vážení občania !

Pozývame Vás na 5 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2013 o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu.

 

Program rokovania v pozvánke

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Vyhlásenie " Výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce "

   OBEC RUDINA

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

 

" HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "

 

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 26/03/2013 zo dňa 26.04.2013.

 

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na čiastočný úväzok - 10 hodín týždenne.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Rudina 24.05.2013 o 18,00 hodine sála kultúrneho domu

   Vážení občania,

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2013 v piatok  o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu.

S programom zastupiteľstva sa môžete oboznámiť v prílohe.

 

Srdečne Vás pozývam.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rudina 22.03.2013 o 18,00 hodine

 Starostka Obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. " O obecnom zriadení " v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina v roku 2013 , ktoré sa bude konať dňa 22.03.2013 ( piatok ) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

S programom zasadnutia sa môžete oboznámiť v prílohe oznamu.

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08.03.2013 o 18,00 hod

  Starostka Obce Rudina podľa  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  " O obecnom zriadení " v znení neskorších zmien a predpisov  zvoláva 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina v roku 2013  , ktoré sa bude konať  dňa 08.03.2013 ( piatok ) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

S programom zasadnutia sa môžete oboznámiť v prílohe oznamu.

 

 

Ing. Anna Mičianová

    starostka obce

Novoročné prianie

Vážení občania !

Opäť prišliel čas, keď bilancujeme a hodnotíme rok , ktorý  sa o pár hodín skončí. Chcem Vám popriať , aby Vám rok 2013 nadelil   veľa zdravia, šťastia , rodinnej pohody, pracovných úspechov. Dovoľte mi, aby som aj za Vás vyslovila jedno spoločné želanie : 

 

Želajme si  v Novom roku  

dobrých ľudí vždy po boku.

Zdravia lásky plný dom

a spokojný život v ňom.

Informácie o prijatách VZN 1/2012, 2/2012, schválený rozpočet obce na rok 2013

V prílohe sa môžete oboznámiť s aktuálnymi  a schválenými  zneniami  jednotlivých VZN  a tiež so schváleným rozpočtom Obce Rudina: 

- VZN č. 1/2012 o miestnych daniach

- VZN 2/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady

-  Schválený rozpočet obce na rok 2013 - príjmy, výdaje a výhľad  na roky  2014, 2015 

 

Stránky

Subscribe to Informácie obce