Informácie obce

Verejné zhromaždenie občanov - informácie o priebeho komasácie


Obec Rudina a Obvodný pozemkový urad Čadca , pracovisko Kysucké Nové Mesto Vás pozývajú na verejné zhromaždenie občanov z dôvodu poskytnutia informácií k postupu prác prebiehajúcej komasácie v obci.

 

          Verejné zhromaždenie sa uskutoční v sobotu 15.12  o 15,00 hodine v sále kultúrneho domu.

 Spracovateľ projektu Vás poinformuje  o " Všeobecných zásadach funkčného usporiadania územia "

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.201 o 17,00 hodine

  V prílohe  sa môžete oboznámiť  s programom zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudine. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k "Návrhu rozpočtu" a "Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Rudina "

  V prílohe  sa môžete oboznámiť so stanoviskom kontrolóra obce k predkladanému návrhu rozpočtu.

V predkladanom "Pláne činnosti hlavného kontrolóra Obce Rudina"  sa môžete oboznámiť s náplňou práce  v I. polroku roku 2013

 

Mičianová 

Zber papiera 08.12.2012 !!!!!!!

Vážení občania !

Zapojte sa aj Vy do zberu papiera, ktorý sa uskutoční  v sobotu 08.12.12012 . Presný rozpis  miest a času  zberu  v prílohe . 

 

Tolnajová 

 

 

Návrh rozpočtu Obec Rudina na roky 2013, 2014, 2015

Dňom 30.11.2012 je v obci vyvesený Návrh rozpočtu Obce Rudina na roky 2013, 2014, 2015 - výdajová aj príjmová časť.

Pripomienky k uvedenému návrhu je potrebné podávať  písomne . Pripomienky musí byť opodstatnená a musí byť zrejme , kto pripomienku podáva. Pripomienky je potrebné podať do 10 dní od vyvesenia rozpočtu.

Návrh rozpočtu je vyvesený :

. v potravinách pri železničnej stanici

- v potraviných FRESH

- v potravinách u pána Papučíka

Návrhy všeobecne záväzných nariadení pre rok 2013 : VZN miestne dane, VZN o miestnom poplatku za KO a DSO

Dňom 30.11.2012  visia   na 10 dní   návrhy VZN  Obce Rudina   na pripomienkovanie.

Sú to nasledovné VZN :

- Návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach

- Návrh VZN  č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad s drobný stavebný odpad

Pripomienky k predkladaným návrhom  je potrebné podať    písomne  , pripomienka musí byť opodstatnená,   a musí byť zrejme, kto pripomienku podáva.

Opätovné vyučovanie v Základnej škole Rudina - streda 28.11.2012

Obec Rudina informuje rodičov žiakov základnej školy , že dňa 27.11.2012 učitelia ukončili štrajk a vyučovanie  bude zahájené  v stredu 28.11.2012

Triedením znížim objem odpadu - sobota 01.12.2012 - zberný dvor od 10,00 - 11,30 hod.

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti  aktivitu, do ktorej sa môžete zapojiť aj Vy  - Tridením  znížim objem odpadu.

V príloženom letáku  nájdete druhy komodít, ktoré môžete priniesť do zberného dvora v sobotu 01.12.2012 v čase od 10,00 hod - do 11,30 hod.  

 

Ďakujem za spoluprácu .

 

Tatiana Tolnajová 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.11.2012 o 18,00 hodine

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 23.11.2012 o 18,00 hodine v zasadačke obecného úradu.

 

Program zasadnutia v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce  

Aktuálny zoznam dĺžnikov Obce Rudina k 19.11.2012

Predkladáme Vám aktuálny zoznam dĺžnikov Obce Rudina, ktorí si nesplnili svoje daňové povinnosti. Ako  môžete vidíte,  nie je to zanedbateľná suma, ktorá obci chýba v rozpočte. Nedoplatky bude obec ,  po konzultácií s exekútorom,  vymáhať v rámci exekučného konania .

Upozorňujeme občanov, ktorí si v roku 2012 ešte nesplnili svoje daňové povinnosti, aby tak urobili v čo najkratšom čase, nakoľko zoznam k 01.01.2013 bude doplnený o neplatcov za rok 2012.

 

Stránky

Subscribe to Informácie obce