Informácie obce

Informácie o voľbám prezidenta SR

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s informáciou o možnosti vydávania voličských preukazov - voľby prezitenta SR.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie obecného zastutiteľstva 1/2014 dňa 17.01.2014 o 18,00 hodine

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 17.01.2014 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka

11. zasadnutie OZ 27.12.2013 o 18,00 hodine

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 27.12.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

Doplnený "Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I.polrok 2014

Vážení občania ,

v prílohe s môžete oboznámiť s doplneným  a prepracovaným "Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I. polrok 2014" . Plán kontrolnej činnosti bol prepracovaný a doplnený na  základe pripomienok z 10 zasadnutia obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo 13.12.2013 .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Schválený rozpočet na rok 2014 a výhľad na roky 2015,2016

Vážení občania,

 na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo 13.12.2013 bol schválený rozpočet na rok 2014 bez výhrad . S jednotlivými  rozpočtami sa môžete oboznámiť v prílohe :

- schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky a odhad na roky 2015,2016

- schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky I a odhad na roky 2015,2016

- schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky II. a odhad na roky 2015,2016

- schválený rozpočet na rok 2014 - príjmy  a odhad na roky 2015,2016

 

 Ing. Anna Mičianová

    starostka obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rudina na I.polrok 2014

V prílohe sa môžete oboznámiť s "Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2014 "

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.2013 o 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 13.12.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Návrh rozpočtu na rok 2014

Vážení občania,

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení  v znení § 9  - Rozpočet obce,   Vám predkladáme  "Návrh rozpočtu na rok 2014". Pred schválením je rozpočet obce  zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom  v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť.

Návrh rozpočtu je umiestnený a vyvesený  aj v nasledujúcich prevádzkach v obci :

Potravina Martincová - dolný koniec obce

Potraviny u Janca  - Alena Pochybová

Potraviny Koruna  - námestie obce

Potraviny  Papučík - námestie obce

Potraviny u Hollej - horný koniec obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.11.2013 o 18,00 hodine

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 22.11.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Pozvánka na prerušené 8. zasadnutie OZ - 31.10.2013.17,00hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  8. prerušené zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 31.10.2013 ( štvrtok) o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

Z dôvodu nedostačujúcej účasti poslancov OZ bolo 8. riadne zasadnutie OZ  prerušené s uvedením náhradného termínu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Stránky

Subscribe to Informácie obce