Informácie obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Rudina 24.05.2013 o 18,00 hodine sála kultúrneho domu

   Vážení občania,

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2013 v piatok  o 18,00 hodine v sále kultúrneho domu.

S programom zastupiteľstva sa môžete oboznámiť v prílohe.

 

Srdečne Vás pozývam.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rudina 22.03.2013 o 18,00 hodine

 Starostka Obce Rudina podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. " O obecnom zriadení " v znení neskorších zmien a predpisov zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina v roku 2013 , ktoré sa bude konať dňa 22.03.2013 ( piatok ) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

S programom zasadnutia sa môžete oboznámiť v prílohe oznamu.

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08.03.2013 o 18,00 hod

  Starostka Obce Rudina podľa  § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  " O obecnom zriadení " v znení neskorších zmien a predpisov  zvoláva 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina v roku 2013  , ktoré sa bude konať  dňa 08.03.2013 ( piatok ) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti obecného úradu.

S programom zasadnutia sa môžete oboznámiť v prílohe oznamu.

 

 

Ing. Anna Mičianová

    starostka obce

Novoročné prianie

Vážení občania !

Opäť prišliel čas, keď bilancujeme a hodnotíme rok , ktorý  sa o pár hodín skončí. Chcem Vám popriať , aby Vám rok 2013 nadelil   veľa zdravia, šťastia , rodinnej pohody, pracovných úspechov. Dovoľte mi, aby som aj za Vás vyslovila jedno spoločné želanie : 

 

Želajme si  v Novom roku  

dobrých ľudí vždy po boku.

Zdravia lásky plný dom

a spokojný život v ňom.

Informácie o prijatách VZN 1/2012, 2/2012, schválený rozpočet obce na rok 2013

V prílohe sa môžete oboznámiť s aktuálnymi  a schválenými  zneniami  jednotlivých VZN  a tiež so schváleným rozpočtom Obce Rudina: 

- VZN č. 1/2012 o miestnych daniach

- VZN 2/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady

-  Schválený rozpočet obce na rok 2013 - príjmy, výdaje a výhľad  na roky  2014, 2015 

 

Verejné zhromaždenie občanov - informácie o priebeho komasácie


Obec Rudina a Obvodný pozemkový urad Čadca , pracovisko Kysucké Nové Mesto Vás pozývajú na verejné zhromaždenie občanov z dôvodu poskytnutia informácií k postupu prác prebiehajúcej komasácie v obci.

 

          Verejné zhromaždenie sa uskutoční v sobotu 15.12  o 15,00 hodine v sále kultúrneho domu.

 Spracovateľ projektu Vás poinformuje  o " Všeobecných zásadach funkčného usporiadania územia "

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12.201 o 17,00 hodine

  V prílohe  sa môžete oboznámiť  s programom zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rudine. 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k "Návrhu rozpočtu" a "Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Rudina "

  V prílohe  sa môžete oboznámiť so stanoviskom kontrolóra obce k predkladanému návrhu rozpočtu.

V predkladanom "Pláne činnosti hlavného kontrolóra Obce Rudina"  sa môžete oboznámiť s náplňou práce  v I. polroku roku 2013

 

Mičianová 

Zber papiera 08.12.2012 !!!!!!!

Vážení občania !

Zapojte sa aj Vy do zberu papiera, ktorý sa uskutoční  v sobotu 08.12.12012 . Presný rozpis  miest a času  zberu  v prílohe . 

 

Tolnajová 

 

 

Návrh rozpočtu Obec Rudina na roky 2013, 2014, 2015

Dňom 30.11.2012 je v obci vyvesený Návrh rozpočtu Obce Rudina na roky 2013, 2014, 2015 - výdajová aj príjmová časť.

Pripomienky k uvedenému návrhu je potrebné podávať  písomne . Pripomienky musí byť opodstatnená a musí byť zrejme , kto pripomienku podáva. Pripomienky je potrebné podať do 10 dní od vyvesenia rozpočtu.

Návrh rozpočtu je vyvesený :

. v potravinách pri železničnej stanici

- v potraviných FRESH

- v potravinách u pána Papučíka

Stránky

Subscribe to Informácie obce