Informácie obce

Úrad verejného zdravotníctva - Verejné vyhláška

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b.) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

Na základe Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, ktorým sa od 12.03.2020 od 6,00 hodine vyhlasuje mimoriadna situácia  na území Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že zasadnutie obecného zastzpiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 16.03.2020 sa neuskutoční.

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Rudina, I. poschodie. 

Ivana Bača,  od 23. 01. 2020 do 14. 02. 2020

Ján Káčerík, od 05. 02. 2020 do 20. 02. 2020

Michal Hric, od 25. 02. 2020 do 11. 03. 2020

Milan Tolnaj, od 4.3.2020 do 18.03.2020

Zdenka Šedová, od 5.3.2020 do 19.3.2020

Stránky

Subscribe to Informácie obce