Zákazky z nízkymi hodnotami

Názov Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady Prílohy

Rozšírenie cintorína v obci Rudina - I.etapa

PDF icon Výzva na predloženie ponuky.pdf, PDF icon Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf Súbor Príloha č. 1 a) Čestné vyhlásenie (FO).docx, Súbor Príloha č. 1 b) Čestné vyhlásenie (PO).docx, Office spreadsheet icon Príloha č. 2 Výkaz výmer .xls, PDF icon Príloha č. 3 Technická správa.pdf, PDF icon Príloha č. 4 Situácia - širšie vzťahy.pdf, PDF icon Príloha č. 5 Situácia.pdf, PDF icon Príloha č. 6 Priečny rez A-A.pdf, PDF icon Príloha č. 7 Priečny rez B-B.pdf, PDF icon Príloha č. 8 Priečny rez C-C.pdf, PDF icon Príloha č. 9 Priečny rez D-D.pdf, PDF icon Príloha č.10 Priečny rez oporným múrom.pdf, Súbor Príloha č.11 Návrh zmluvy.docx

Vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho strediska

PDF icon Vyzva_1612-1- vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho strediska.pdf

Detské ihrisko

PDF icon výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 2/2018

PDF icon Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf, PDF icon Informácia o výsledku-2.pdf, PDF icon informácia.pdf Office spreadsheet icon Príloha č. 1 Výkaz výmer.xls, Súbor Príloha č. 2_Návrh zmluvy o dielo.docx, Microsoft Office document icon Príloha č. 3_Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.doc, PDF icon Príloha č. 4_Súhrnná technická správa.pdf, PDF icon Príloha č. 5_Statický výpočet - statika.pdf, PDF icon Príloha č. 6_Protipožiarna bezpečnosť zmeny stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 7_Technická správa - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 8_Protokol o určení vonkajších vplyvov - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 9_Technická správa - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č. 10_Situácia - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 11_Pôdorys 1.NP búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 12_Pohľady búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 13_Rez A-A búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 14_Rez A-A nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 15_Pôdorys 1.NP nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 16_Pohľady nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 17_Osadenie okna do obvodového muriva - vodorovný rez - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 18_Detail prídavnej výstuže v rohoch otvorov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 19_Detail parapetu a ostenie s dilatačným profilom - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 20_Výpis klampiarskych výrobkov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č. 21_Pôdorys I.NP - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 22_Rez stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 23_Pohľady 1 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 24_Pohľady 2 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 25_Pohľady 3 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 26_Situácia - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 27_Výpočtové listy - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č. 28_Situácia - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 29_Pôdorys 1.NP - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 30_Bleskozvod a uzemnenie - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 31_Rozvodnica HRMS - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 32_Výpočet osvetlenia Dialux - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č. 33_Situácia - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č. 34_Uloženie vedenia - rezy - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č. 35_Elektromerový rozvádzač RE - NN prípojka.pdf

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, 1/2018

PDF icon Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf, PDF icon Informácia o výsledku verejného obstarávania.pdf PDF icon Príloha č.1_Sprievodná správa.pdf, PDF icon Príloha č.2_Súhrnná technická správa.pdf, PDF icon Príloha č.3_Statický výpočet - statika.pdf, PDF icon Príloha č.4_Protipožiarna bezpečnosť zmeny stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.5_Technická správa - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.6_Protokol o určení vonkajších vplyvov - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.7_Technická správa - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č.8_Situácia - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.9_Pôdorys 1.NP búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.10_Rez A-A búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.11_Pohľady búracie práce - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.12_Pôdorys 1.NP nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.13_Rez A-A nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.14_Pohľady nový stav - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.15_Detail - oceľový prístrešok - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.16_Osadenie okna do obvodového muriva - vodorovný rez - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.17_Detail prídavnej výstuže v rohoch otvorov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.18_Detail parapetu a ostenie s dilatačným profilom - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.19_Výpis klampiarskych výrobkov - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.20_Výpis prvkov - špecifikácia dverí - architektúra.pdf, PDF icon Príloha č.21_Pôdorys I.NP - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.22_Rez stavby - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.23_Pohľady 1 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.24_Pohľady 2 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.25_Pohľady 3 - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.26_Situácia - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.27_Výpočtové listy - požiarna ochrana.pdf, PDF icon Príloha č.28_Situácia - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.29_Pôdorys 1.NP - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.30_Bleskozvod a uzemnenie - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.31_Rozvodnica HRMS - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.32_Výpočet osvetlenia Dialux - elektroinštalácia.pdf, PDF icon Príloha č.33_Situácia - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č.34_Uloženie vedenia - rezy - NN prípojka.pdf, PDF icon Príloha č.35_Elektromerový rozvádzač RE - NN prípojka.pdf, Office spreadsheet icon Príloha č.36_Výkaz výmer.xls, Microsoft Office document icon Príloha č.37_Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.doc, Súbor Príloha č.38_Návrh zmluvy o dielo.docx