Obecné zastupiteľstvo

Zasadacia miestnosť Obecného úradu


Starosta obce :

Ing. Anna Mičianová

Zástupca starostu:
František Hruška

 poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 - 2022

Ing. Ján Garbier
František Hruška
PhDr. Marián Hutyra
Ing. Mariana Janáčiková
Vladimír Kohút
Ľubomír Mičian  - do 30. 12. 2020
Peter Bača        - od 18. 01. 2021
Bc.Viera Štefanková
Ing. Jozef Turianik
Ing. Marián Turianik
kontrolór obce
Ing. Stanislav Jančiga

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisia podľa zákona 357/2004 Z. z. ústavný zákon  o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov :

Predseda komisie : Ing. Jozef Turianik

členovia komisie : František Hruška, PhDr. Marián Hutyra, Vladimír Kohút, Ing. Mariana Janáčiková

Finančná komisia:

Predseda komisie : Ing. Ján Garbier

členovia komisie : Ing. Mariana Janáčiková, PhDr. Marián Hutyra

Sociálna komisia:

Predseda komisie: Bc. Viera Štefanková

členovia komisie : Janka Žáková, Zuzana Garbierová

Komisia športu a kultúry:

Predseda komisie : Peter Bača

členovia komisie : Ing. Štefan Hulka, Pavol Mičian, 

Stavebná komisia a verejného poriadku:

Predseda: Ing. Jozef Turianik

členovia komisie : Ing. Miroslav Bičanovský, Zuzana Urbanková

Komisia životného prostredia:

Predseda : Ing. Marián Turianik

členovia komisie: František Hruška, Ľubomír Mičian

Komisia pre vybavovanie sťažností:

Ing. Ján Garbier, Ing. Jozef Turianik, Bc. Viera Štefanková

Komisia na vyriešenie k. ú. Rudinka, ktoré spravuje obec Rudina :

Predseda : František Hruška

členovia komisie: 

Ing. Ján Garbier, Ing. Jozef Turianik, PhDr. Marián Hutyra, Ľubomír Mičian 

Komisia na otváranie obálok a posudzovania splnenia podmienok - voľba hlavného kontrolóra obce : 

Predseda : PhDr. Marián Hutyra

členovia komisie: 

Ing. Ján Garbier, Ing. Jozef Turianik