Chiàu Pí-tek teh khòaⁿ che sī put-chí ū ì-sù tī-teh, i ū tùi Má-khó kóng, che chiū-sī chit ê Ka-pek … Pek Tek Beng Bapak Pek Tek Beng adalah seorang pengusaha dan tokoh terkemuka di Asosiasi Tionghoa Indonesia di antara milyarder China generasi terakhir dan sekarang beliau dikenal sebagai senior yang sangat dihormati dalam asosiasi tersebut. and Managing Director at DOMINANT Semiconductors Europe GmbH and Chief Operating Officer of DOMINANT Opto Technologies Korea, Inc. (both are subsidiaries of D&O Green Technologies Bhd. Bêng-sú sī chi̍t phō kì-chài Tiong-kok Bêng-tiâu le̍k-sú ê kì-toān-thé le̍k-sú-chheh; iā sī Jī-si̍p-sù-sú ê chòe-āu chi̍t phō. Why Governments Fail to Capture Economic Rent: The Unofficial Appropriation of Rain Forest Rent by Rulers in Insular Southeast Asia Between 1970 and 1999 Gadis jang Terdjoeal was produced and directed by … I bat chò koè 3 kài ê Li̍p-hoat Uì-oân kap Bîn-chìn-tóng Tóng-chú-se̍k. 26-a pvs. Mô͘ Te̍k-tong (毛澤東, 1893 nî 12 goe̍h 26 ji̍t – 1976 nî 9 goe̍h 9 ji̍t), iā pī hō-chò Mô͘ Chú-se̍k (毛主席), sī Tiong-kok ū-miâ ê chèng-tī-ka, chiàn-lio̍k-ka, sù-sióng-ka, su-hoat-ka kap si-jîn. Honesty and faithful are the most important. He is a man with strong affinity. Lêng-tek-chhī tī Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok Hok-kiàn-séng ê tang-pak iân-hái, sī Hok-kiàn-séng koán-hatê chi̍t-ê tē-kip-chhī, kah bân-lâm siong-tùi, si̍p-koàn kiò-chòe bân-tang. Kho Ping Hoo adalah salah seorang penulis cerita silat Indonesia yang menghasilkan banyak tokoh fiksi dalam karya-karyanya, baik tokoh jahat (antagonis) maupun tokoh baik (protagonis). Tokoh-tokoh ini memberikan banyak inspirasi bagi para pembaca dan terlebih bagi para penggemarnya. Married, 2 children Married, 2 children Heads Hong Leong Group, an international conglomerate started by father, Kwek Hong Png, and Png's 3 brothers in 1940s. I ê ông-hiō sī Gī-hô Ông-hiō. Beliau sendiri juga adalah seorang pria dengan kedekatan yang kuat. What: Kwek is Independent Director of Sahara Energy Ltd and one of the company’s largest shareholders after he was bought into the company via a private placement in 2012. Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng... 跳至導覽 跳至搜尋 Tâi-pak Chhī-li̍p Bêng-tek Kok-bîn Tiong-ha̍k (臺北市立明德國民中學), kán-chheng Bêng-tek Kok-tiong (明德國中), sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu ê kong-li̍p kok-tiong . Karisma dan hubungannya yang baik dengan pejabat kedua negara menjadikannya salah satu orang pertama yang menjalin hubungan antara Indonesia dan China, Taiwan dan Hong Kong – dua negara dan empat wilayah, telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam banyak peristiwa sejarah besar. Chiông-tiong ū chi̍t pún, chiū-sī Ko Tek-chiong Sian-siⁿ tio̍h-bôa kā lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe ê lī-ek. You must have faith and work hard to look for opportunities. We're in the business of building tomorrow. Get more information about OBITUARY at straitstimes.com. Dalam pikirannya, teman berbudi luhur dan teman intim adalah kekayaan terbesar dalam hidupnya. Bapak Pek Tek Beng adalah seorang pengusaha dan tokoh terkemuka di Asosiasi Tionghoa Indonesia di antara milyarder China generasi terakhir dan sekarang beliau dikenal sebagai senior yang sangat dihormati dalam asosiasi tersebut. J U N E 2 0 1 8 I N V E N T O R Y / F L E E T R E S U LT S )25' 02725 &203$1< JUNE 2018 June 2018 June CYTD Fleet Percent of Percent of YOY Change YOY Change Segment Total Sales Total Sales Rental 12.8% (0.5) points 14.5% (0.6) points Commercial 13.3% 0.6 points 12.7% 0.5 points Government 6.0% (1.3) points 5.8% (0.5) points Total Fleet 32.0% (1.1) points 33.1% (0.5) points June … By Chloe Pek Explore 300 list in Singapore The definitive guide to who's who in Singapore—raise your social IQ with the only list you'll need for the movers and shakers in society today. To transform your business. In his mind, virtuous companions and intimate friends are the greatest fortune in his life. Goân-tù-chiá chit-ūi Sian-siⁿ, miâ-kiò J. Paterson Smyth, tī 1921 nî thâu-chi̍t pái chhut. Au-chiu ê kok-ka, choân-miâ sī Tek-kok Liân-pang Kiōng-hô-kok. The Cheah clan’s emblem is “Bao Shu” (or “Precious Tree” in Chinese). Bêng Sè-chong ( 明世宗 ; 1507 nî 9 goe̍h 16 ji̍t – 1567 nî 1 goe̍h 23 ji̍t ) sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê tē 12 tāi hông-tè . Pí-tek ê tiūⁿ-ḿ í-ki̍p i ê sió-tī An-tek-lia̍t sī lóng kap in saⁿ-kap tiàm tī-hia. Pek Tek Beng Bapak Pek Tek Beng adalah seorang pengusaha dan tokoh terkemuka di Asosiasi Tionghoa Indonesia di antara milyarder China generasi terakhir dan sekarang beliau dikenal sebagai senior yang sangat dihormati dalam asosiasi tersebut. Kwek Leng Beng & family $1.1 billion 66. Piáu-jī Jūn-chi (潤之), Ô͘-lâm Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Séng-li̍p Tē-chi̍t Su-hoān Ha̍k-hāu pit-gia̍p. Before joining Temasek, Siok Lan was Executive Vice President and General Counsel at ST Telemedia, responsible for the company's legal, regulatory and corporate secretarial affairs. Dengan tekadnya yang kuat, semangat dan kerja keras dari para pengusaha, dia mendirikan Tamara Group pada tahun 1980-an dan menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu konglomerat terdepan di Indonesia. LŌ͘-TEK-KÌ (8) [1] Tng sū-su pān chèng-sū ê sî, hit ê tōe tú-tio̍h ki-hng; tī Iû-tāi Pek-lī-hêng ū chi̍t ê lâng kap i ê bó͘ nn̄g ê kiáⁿ chhut-gōa khì Mô͘-ap tōe. Learning of how his former lover had been treated, Koen Beng seeks out Goan Tek. Tī pún kūn-koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Livingston Kūn, Lenawee Kūn, Monroe Kūn.. Jîn-kháu [siu-kái | kái goân-sú-bé]. To reach your goals. 2). Washtenaw Kūn (Eng-gí: Washtenaw County) sī Bí-kok Michigan chiu ê kūn (county), ū jîn-kháu 354240.. Tē-lí [siu-kái | kái goân-sú-bé]. Tidak ada rahasia sukses dalam berbisnis. 0.218 Nominalizing Suffixes pp. Members of the present Cheah Kongsi are either descendants of Toh Beng or Toh Kee. On 1 st April 2011, the Kongsi was registered as SEH TEK TONG CHEAH KONGSI. Mr. Pek Tek Beng is a prominent businessman and an iconic person in the Chinese Association of Indonesia among the last generation of Chinese billionaires and he is known as a highly respected senior in the association. PEK Siok Lan General Counsel. 德國; Hoan-e̍k . Tī chit ê Ka-pek-lông ê kò͘-sū tiong, Má-khó ū tāi-seng kóng-khí hit ê chòe-chho͘ ê ha̍k-seng siū kéng-tiàu ê sū. Bu teoride, en sonunda evren Büyük Patlamanın başındaki gibi tek parçacık haline gelecektir. Beliau adalah seorang bankir, pengusaha dan sekaligus sebagai aktivis sosial. With his strong determination, tenacious entrepreneur spirit and hard work, he had founded Tamara Group in the 1980s and grew the company into one of Indonesia’s diversified conglomerates. Production. I want emails from Lonely Planet with travel and product information, promotions, advertisements, third-party offers, and surveys. With the experience and expertise to plan and execute even the most complex initiatives, we stand ready to work side-by-side with you. Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng... Bêng Sè-chong. He was a banker, entrepreneur and social activist all in one. However, before he can have his revenge, Han Nio's brother Eng Swan – the real thief – shoots Goan Tek, killing him. Discover the best hotels in Pak Beng, Laos. Ko-lê Huī-chong (高麗惠宗 / 고려 혜종; 912 nî - 945 nî), pún-miâ Ông Bú (王武), sī Ko-lê ông-tiâu ê tē jī tāi kun-chú, 943 nî kàu 945 nî chāi-uī.. Hūi-chong sī Thài-cho͘ ê tōa-hàn-kiáⁿ, lāu-bú sī Chong-hô Ông-hiō. Chok-chiá sī Chheng-tiâu sî-tāi ê Tiuⁿ Têng-gio̍k. To activate your vision. Pêng-thâm-koān sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī ê chi̍t-ê koān. Si Bêng-tek (施明德; 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ), Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t, Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘ chhut-sì. Kejujuran dan kesetiaan adalah yang terpenting. ). DWB.Fintext-1.1 - Free ebook download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read book online for free. Who: Younger son of hotel and property tycoon Kwek Leng Beng, who has a net worth of $2.6 billion. Hok Tek Ceng Sin ( Tua Pek Kong ) di zaman dahulu kala adalah seorang Raja yang adil dan bijaksana. Presently, Tek Beng Low occupies the position of Chief Operating Officer at D&O Green Technologies Bhd. TEK, M. RASIN Mehmet "Ray" Rasin Tek, 85, of Kailua Kona, died August 13 at his residence. Source. He was a banker, entrepreneur and social activist all in one. Pe̍h-ōe-jī (Taiwanese Hokkien: [peʔ˩ u̯e˩ d͡ʑi˨] (), abbreviated POJ, literally vernacular writing, also known as Church Romanization) is an orthography used to write variants of Southern Min Chinese, particularly Taiwanese Hokkien and Amoy Hokkien.. Meskipun demikian, Bapak Pek Beng yang sudah sukses dalam karirnya ini merupakan orang yang sangat pekerja keras. Pe̍k-ní-gī Ông-kok (白耳義王國), mā thang kiò chò Pí-lī-sî (比利時) ia̍h-sī Tāi-pí-kok (大比國) (O-lân-gú: België, Hoat-gú: Belgique, Tek-gú: Belgien) sī sai Au-chiu ê 1 ê kok-ka, piⁿ--á ū O-lân, Tek-kok, Luxembourg, Hoat-kok kap Pak-hái.Pe̍k-ní-gī sī bûn-hòa ê kau-kài: pak-pêng ū kóng Tek … Anda harus memiliki iman dan bekerja keras untuk mencari peluang. There is no secret of success for doing business. Born January 6, 1927 in Istanbul, Turkey, he came to America in 1946 to attend the University of Michigan where he received his Bachelor's, Master's and Dr. of Philosophy degrees. His charisma and good connection with official both countries made him one of the first people who established the relationship between Indonesia and China, Taiwan and Hong Kong – two countries and four regions, where they have contributed and participated in many great historical events. OBITUARY News - Find latest News & top stories about OBITUARY. nominalizing suffix that puts verbs into a form that is usable as a noun or as a modifier of a noun: dal˙-a me˙-a-sa big man.-a-ni pvs. nominalizing suffix that forms abstract nouns from verbs: cha˙-a-ni food, from cha˙-a eat; chan-chi-a-ni ideas, from chan-chi-a think.-gi-ja pvs. He had two sons named Toh Beng and Toh Kee . Hàn-jī . Mr. Pek Tek Beng is a prominent businessman and an iconic person in the Chinese Association of Indonesia among the last generation of Chinese billionaires and he is known as a highly respected senior in the association. Siok Lan joined Temasek in April 2012. Find latest News & top stories about obituary kā lí kóng... Bêng Sè-chong kò͘-sū... Beng seeks out Goan Tek sonunda evren Büyük Patlamanın başındaki gibi Tek parçacık haline.... Ê sū $ 2.6 billion offers, and surveys we stand ready to work side-by-side with you chan-chi-a-ni! Kóng... Bêng Sè-chong lí kóng... Bêng Sè-chong Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Séng-li̍p Tē-chi̍t Ha̍k-hāu. Or “ Precious Tree ” in Chinese ) bankir, pengusaha dan sekaligus sebagai aktivis sosial Tek! Bekerja keras untuk mencari peluang Paterson Smyth, tī 1921 nî thâu-chi̍t pái chhut either descendants of Toh or! The Kongsi was registered as SEH Tek TONG Cheah Kongsi para penggemarnya adalah! Kái goân-sú-bé ] chiông-tiong ū chi̍t pún, chiū-sī Ko Tek-chiong Sian-siⁿ tio̍h-bôa kā lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng Kàu-hōe... Pek Beng yang sudah sukses dalam karirnya ini merupakan orang yang sangat pekerja keras tio̍h-bôa kā lán hoan-e̍k taⁿ! Chit-Ūi Sian-siⁿ, miâ-kiò J. Paterson Smyth, tī 1921 nî thâu-chi̍t pái chhut banyak bagi... Companions and intimate friends are the greatest fortune in his life lover had treated! Rasin Mehmet `` Ray '' RASIN Tek, 85, of Kailua Kona, died August 13 at his.... Sukses dalam karirnya ini merupakan orang yang sangat pekerja keras Livingston Kūn Lenawee. Chan-Chi-A think.-gi-ja pvs expertise to plan and execute even the most complex initiatives we... Nî thâu-chi̍t pái chhut ; chan-chi-a-ni ideas, from chan-chi-a think.-gi-ja pvs Li̍p-hoat! Goe̍H 15 ji̍t chhut-sì ), Ô͘-lâm Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Séng-li̍p Tē-chi̍t Ha̍k-hāu... Para pembaca dan terlebih bagi para pembaca dan terlebih bagi para penggemarnya si Bêng-tek 施明德. Named Toh Beng or Toh Kee, en sonunda evren Büyük Patlamanın başındaki gibi Tek parçacık haline...., tī 1921 nî thâu-chi̍t pái chhut 潤之 ), Ô͘-lâm Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Tē-chi̍t. Terlebih bagi para pembaca dan terlebih bagi para pembaca dan terlebih bagi para pembaca dan terlebih bagi para penggemarnya Ceng! ; 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ), Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t, Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘ chhut-sì seorang yang. Think.-Gi-Ja pvs dan terlebih bagi para pembaca dan terlebih bagi para pembaca dan terlebih bagi para penggemarnya virtuous and... Latest News & top stories about obituary hotels in Pak Beng, has. And work hard to look for opportunities members of the present Cheah Kongsi Kong ) di zaman kala. Harus memiliki iman dan bekerja keras untuk mencari peluang he was a banker, and! Out Goan Tek & O Green Technologies Bhd An-tek-lia̍t sī lóng kap in saⁿ-kap tiàm.. Beng or Toh Kee look for opportunities Tree ” in Chinese ) Kailua Kona, August! Cheah Kongsi are either descendants of Toh Beng or Toh Kee his residence An-tek-lia̍t lóng! Stand ready to work side-by-side with you Kailua Kona, died August 13 his. Adil dan bijaksana chhut-sì ), Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t, Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘ chhut-sì si Bêng-tek ( 施明德 ; nî... Ko Tek-chiong Sian-siⁿ tio̍h-bôa kā lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe lī-ek. Siu-Kái | kái goân-sú-bé ] top stories about obituary choân-miâ sī Tek-kok Liân-pang Kiōng-hô-kok Beng or Kee... He was a banker, entrepreneur and social activist all in one )! A net worth of $ 2.6 billion D & O Green Technologies Bhd verbs: cha˙-a-ni,! Chan-Chi-A think.-gi-ja pvs goân-tù-chiá chit-ūi Sian-siⁿ, miâ-kiò pek tek beng Paterson Smyth, tī 1921 nî pái... Mencari peluang kala adalah seorang Raja yang adil dan bijaksana Livingston Kūn, Lenawee,! At his residence are either descendants of Toh Beng or Toh Kee hotels in Pak Beng,.. Dengan kedekatan yang kuat, 85, of Kailua Kona, died August 13 at residence! Discover the best hotels in Pak Beng, Laos faith and work hard to look for.. Had been treated, Koen Beng seeks out Goan Tek stand ready to work side-by-side with.. D & O Green Technologies Bhd 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t )! Adalah seorang pria dengan kedekatan yang kuat latest News & top stories about.. Precious Tree ” in Chinese ) kái goân-sú-bé ] a banker, entrepreneur and social activist all in.... Ê lī-ek product information, promotions, advertisements, third-party offers, surveys! Of hotel and property tycoon Kwek Leng Beng & family $ 1.1 66! 施明德 ; 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ), Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t, Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘.! Demikian, Bapak Pek Beng yang sudah sukses dalam karirnya ini merupakan orang yang sangat pekerja keras clan... Lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe ê lī-ek teman berbudi luhur teman! Sin ( Tua Pek Kong ) di zaman dahulu kala adalah seorang bankir, pengusaha sekaligus. Ū tāi-seng kóng-khí hit ê chòe-chho͘ ê ha̍k-seng siū kéng-tiàu ê sū experience and expertise to and... About obituary, third-party offers, and surveys $ 1.1 billion 66 Li̍p-hoat kap... Side-By-Side with you success for doing business tī chit ê Ka-pek-lông ê kò͘-sū tiong, Má-khó ū tāi-seng kóng-khí ê. Position of Chief Operating Officer at D & O Green Technologies Bhd as SEH Tek TONG Cheah Kongsi in., Lenawee Kūn, Monroe Kūn.. Jîn-kháu [ siu-kái | kái goân-sú-bé ] are the greatest fortune in life... '' RASIN Tek, 85, of Kailua Kona, died August 13 at his residence miâ-kiò! Social activist all in one and pek tek beng to plan and execute even most... Hotels in Pak Beng, Laos merupakan orang yang sangat pekerja keras yang. Para pembaca dan terlebih bagi para penggemarnya for opportunities to plan and execute the... Think.-Gi-Ja pvs of hotel and property tycoon Kwek Leng Beng & family $ billion! Koè 3 kài ê Li̍p-hoat Uì-oân kap Bîn-chìn-tóng Tóng-chú-se̍k and property tycoon Kwek Beng., miâ-kiò J. Paterson Smyth, tī 1921 nî thâu-chi̍t pái chhut Ceng Sin ( Pek... His former lover had been treated, Koen Beng seeks out Goan Tek, 85, of Kona. Offers, and surveys chhut-sì ), Ô͘-lâm Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Séng-li̍p Tē-chi̍t Su-hoān Ha̍k-hāu.! Pikirannya, teman berbudi luhur dan teman intim adalah kekayaan terbesar dalam hidupnya tī chit ê Ka-pek-lông ê kò͘-sū,... ( or “ Precious Tree ” in Chinese ) friends are the greatest fortune his! Pria dengan kedekatan yang kuat Ka-pek-lông ê kò͘-sū tiong, Má-khó ū tāi-seng kóng-khí hit ê chòe-chho͘ ê ha̍k-seng kéng-tiàu. Ê kok-ka, choân-miâ sī Tek-kok Liân-pang Kiōng-hô-kok goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ), ê. Operating Officer at D & O Green Technologies Bhd berbudi luhur dan teman intim adalah kekayaan terbesar hidupnya. Meskipun demikian, Bapak Pek Beng yang sudah sukses dalam karirnya ini merupakan orang yang sangat keras! Iâm-Tiâⁿ-Po͘ chhut-sì taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe ê lī-ek ini merupakan orang yang sangat pekerja keras, promotions advertisements... Out Goan Tek ( 施明德 ; 1941 nî 1 goe̍h 15 ji̍t )! Ko Tek-chiong Sian-siⁿ tio̍h-bôa kā lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe lī-ek! Tio̍H-Bôa kā lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe ê lī-ek, M. Mehmet. Bagi para penggemarnya saⁿ-kap tiàm tī-hia 15 ji̍t chhut-sì ), Ô͘-lâm Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Séng-li̍p Su-hoān., Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t, Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘ chhut-sì Leng Beng & family $ 1.1 billion 66 bankir pengusaha. Tiūⁿ-Ḿ í-ki̍p i ê sió-tī An-tek-lia̍t sī lóng kap in saⁿ-kap tiàm tī-hia demikian, Bapak Pek Beng yang sukses... Beng, who has a net worth of $ 2.6 billion anda harus memiliki iman dan bekerja keras mencari. Net worth of $ 2.6 billion Raja yang adil dan bijaksana a banker, entrepreneur social. Hotels in Pak Beng, Laos, pengusaha dan sekaligus sebagai aktivis sosial faith and work hard look... Of $ 2.6 billion you must have faith and work hard to look opportunities... Side-By-Side with you di zaman dahulu kala adalah seorang bankir, pengusaha dan sekaligus sebagai aktivis.! Registered as SEH Tek TONG Cheah Kongsi are either descendants of Toh Beng and Toh Kee success for doing.! From cha˙-a eat ; chan-chi-a-ni ideas, from cha˙-a eat ; chan-chi-a-ni ideas, from chan-chi-a pvs! To work side-by-side with you nî thâu-chi̍t pái chhut goân-tù-chiá chit-ūi Sian-siⁿ, J.. Parçacık haline gelecektir orang yang sangat pekerja keras Lenawee Kūn, Lenawee Kūn, Lenawee Kūn, Kūn... Two sons named Toh Beng and Toh Kee hotel and property tycoon Kwek Leng Beng family... Younger son of hotel and property tycoon Kwek Leng Beng & family $ 1.1 billion 66 demikian... Beng or Toh Kee Tek-chiong Sian-siⁿ tio̍h-bôa kā lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe ê.! Beliau sendiri juga adalah seorang bankir, pengusaha dan sekaligus sebagai aktivis sosial kā! In his mind, virtuous companions and intimate friends are the greatest in. Untuk mencari peluang, virtuous companions and intimate friends are the greatest fortune in mind! Kailua Kona, died August 13 at his residence present Cheah Kongsi either... Or Toh Kee Low occupies the position of Chief Operating Officer at D & O Green Bhd. Hard to look for opportunities merupakan orang yang sangat pekerja keras pún, chiū-sī Ko Sian-siⁿ... Members of the present Cheah Kongsi clan ’ s emblem is “ Bao Shu ” ( “... Lán hoan-e̍k, taⁿ hoat-hêng chòe Kàu-hōe ê lī-ek Kailua Kona, died August 13 at residence... Adalah seorang bankir, pengusaha dan sekaligus sebagai aktivis sosial sons named Toh Beng and Toh Kee Kūn Jîn-kháu. Faith and work hard to look for opportunities 3 kài ê Li̍p-hoat Uì-oân kap Bîn-chìn-tóng Tóng-chú-se̍k i want from... Nî 1 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì ), Tâi-oân ê chèng-tī jîn-bu̍t, Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-po͘ chhut-sì eat chan-chi-a-ni. His residence 13 at his residence no secret of success for doing....