Informácie obce

13. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 20.04.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Oznam o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovných adresátov. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove OcÚ Rudina, I. poschodie. 

Pavol Michal od 17.03.2020 -  08.04.2020

Adam Bodlala od 4.3.2020 - 19.5.2020

Michal Hric od 12.5.2020 - 26.5.2020

Roman Kurek od 9.6.2020 - 24.6.2020

Úrad verejného zdravotníctva - Verejné vyhláška

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b.) a f) a § 48 ods. 4 písm. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zrušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

Na základe Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, ktorým sa od 12.03.2020 od 6,00 hodine vyhlasuje mimoriadna situácia  na území Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že zasadnutie obecného zastzpiteľstva, ktoré sa malo konať dňa 16.03.2020 sa neuskutoční.

Stránky

Subscribe to Informácie obce